വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Saturday, May 14, 2011

ഒരു പഴങ്കഥ..

ഒരു  പഴങ്കഥ..
മാരിയമര്‍ന്ന നട്ടുച്ചനേരം...
മാനം വിരിച്ച ടാറിട്ടയോരം...
ഞാനും ചരിക്കെയെന്‍  സൈക്കിളേറി...
പാഞ്ഞു പോയ് വാഹനമൊന്ന് ശീഘ്രം..!
ഞാനൊന്നുലഞ്ഞ് പോയ് ശീത വര്‍ഷം
ചീഞ്ഞ മാനം ചിന്നഭിന്നമായെന്‍
ചീകിപ്പൊലിപ്പിച്ച ഗ്ലാമറിലായി...
ആകെ വളിച്ച് തൊലിച്ച് ഞാനും
ആളില്ലാ വീഥിയിലൂടാഞ്ഞു വീശി...
..........................................