വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Thursday, March 15, 2012

like

ഞാന്‍ വരച്ചത്  എന്റെ മകള്‍ നിറം കൊടുത്ത് ഈ പരുവത്തിലാക്കിയപ്പോള്‍ കാണാന്‍ ചേലായി
എനിക്ക് ഒരു പോസ്റ്റും മോള്‍ക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനവും “ഒരുവരക്ക് രണ്ട് ലൈക്ക് “.