വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Thursday, November 17, 2011

വര # 1

വരകള്‍ക്കൊന്നും ഒരു വൃത്തിപോരാതായി   ഏറെയിഷ്ടമായ വരയൊന്ന് മിനുക്കിയെടുക്കാന്‍പോലും സമയമില്ലാതായിട്ടുണ്ട്  ദിവസം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വരയ്ക്കായി മാറ്റി വെക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.