വേർപെടുത്തിയ കാഴ്ചകൾ

Sunday, September 02, 2012

ഓര്‍മ്മകളിലേക്കൊരു പടിവാതില്‍


ഗ്രഹാതുരമായ പ്രവാസ പ്പൊറുതിയില്‍ ഏറെ സൂക്ഷ്മമായി വരച്ചെടുത്തത്,

പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയുടെ അവസാന നാളുകള്‍ക്കു കാവല്‍ നിന്ന പടി
ചിരസ്മൃതികളുടെ പഞ്ചായത്തു പാതയിലേയ്ക്കു തുറക്കാന്‍ ഓര്‍മ്മകളിലേക്കൊരു പടിവാതില്‍
എണ്ണച്ചായത്തില്‍ പാകപ്പെടുത്തി കട്ടിച്ചട്ടയില്‍ വരഞ്ഞ വര്‍ണ്ണസ്മൃതി  40x25 സെന്റിമീറ്റര്‍ (2003)

8 comments: